राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार – 2020 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

0

 

            मुंबई :राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार – 2020 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2020 ते 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ.दिलीप पांढरपट्टे यांनी केले आहे.

            राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी2021 असा आहे.

पुरस्कारांची माहिती

अ.क्र

पुरस्काराचे नाव

पारितोषिक

1

बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर)

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

2

अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर)

 

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र)

3

बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

4

मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

5

यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार

शासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क(राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

6

पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार(राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

7

तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

8

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क(राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

9

समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

10

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

11

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)


विभागीय पुरस्कार

 

12

दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार,

नाशिक विभाग

 

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र,

या व्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)

13

अनंतराव भालेराव पुरस्कार,

औरंगाबाद आणि लातूर विभाग

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

14

आचार्य अत्रे पुरस्कार,

मुंबई विभाग

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

15

 

नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार,

पुणे विभाग

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

16

शि.म.परांजपे पुरस्कार,

कोकण विभाग

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

17

ग.गो.जाधव पुरस्कार,

कोल्हापूर विभाग

5हजाररुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

18

लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार,

अमरावती विभाग

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

19

ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार,

नागपूर विभाग

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

 

 

Share.

About Author

Maintain by Designwell Infotech