महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

0

 

मुंबई :महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री. महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या 12 वर्ष मुदतीच्या एकूण रुपये १००० कोटींच्या रोखे विक्रीची सूचना देत आहे . राज्य शासनास रुपये 500 कोटी पर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींच्या अधीन राहील . तसेच राज्य शासनाच्या क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील .

कर्जाचा उद्देश : – . कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल . भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ ( ३ ) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे . कार्यप्रणाली : -शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल .
महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री.
अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान , राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र .१० / अर्थोपाय , दिनांक १६ , में , २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल . मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल .

लिलावाचा दिनांक व ठिकाण : – भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल . लिलावाचे बिडस् दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत . ( ब ) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत .

लिलावाचा निकाल , लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक , मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल . यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी करण्यात येईल .

अधिदानाची कार्यपद्धती : – यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया , फोर्ट , मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने , बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश , डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल .

कर्जरोख्याचा कालावधी : – कर्जरोख्याचा कालावधी 12 वर्षांचा असेल . रोख्याचा कालावधी हा दिनांक 30 सप्टेंबर , २०२० रोजीपासून . सुरू होईल .

परतफेडीचा दिनांक : – दिनांक 30 सप्टेंबर , 2032 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल . व्याजाचा दर . – व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल . व्याजाचे प्रदान

प्रतिवर्षी दिनांक 30 मार्च आणि 30 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल .

कर्जरोख्याची पात्रता: – शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम , १ ९ ४ ९ खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर ( SLR ) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल . कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील . असे वित्त विभागाच्या 24 सप्टेंबर 2020 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे

Share.

About Author

Maintain by Designwell Infotech