महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2029 अंतर्गत 1500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

0

 

             मुंबई:महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2029 अंतर्गत 1500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री. महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या 8 वर्ष मुदतीच्या  एकूण रुपये 1500 कोटींच्या रोखे  विक्रीची सूचना दिली आहे. राज्य शासनास 500 कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

            विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्यशासनाच्या क्र. एलएनएफ. 10.19/ प्र.क्र. 10/ अर्थोपायदि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील.

            कर्जाचा उद्देशकर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 293 (3) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे.

कार्यप्रणाली : – शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकफोर्टमुंबई 400 001 द्वारे दि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र. एलएनएफ. 10.19/ प्र.क्र.10/अर्थोपायपरिच्छेद 6.1 मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

            अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान :- राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ.10.19/ प्र.क्र.10/अर्थोपायदि. 16, में, 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त 1 टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

            लिलावाचा दिनांक व ठिकाण :- भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दि. 9 मार्च, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दि. 9 मार्च, 2021 रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकींग सोल्यूशन (ई – कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : (अ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारेरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकींग सोल्यूशन (ई – कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. (ब) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारेरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकींग सोल्यूशन (ई – कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.

         लिलावाचा निकाल :- लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दि. 10 मार्च, 2021 रोजी करण्यात येईल.

          अधिदानाची कार्यपद्धती :- यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दि. 10 मार्च, 2021 रोजी रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीनेबैंकर्स धनादेश/ प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बैंकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल.

            कर्जरोख्याचा कालावधी : कर्जरोख्याचा कालावधी 8 वर्षांचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दि 10 मार्च, 2021 रोजीपासून सुरू होईल. परतफेडीचा दि. 10 मार्च, 2029  रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर -अधिकतम प्राप्तीचा  दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी  दि 10 सप्टेंबर आणि दि. 10 मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल. कर्जरोख्याची पात्रता – शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम, 1949 खालील  कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील. असे वित्त विभागाच्या दि. 4 मार्च 2021 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

Share.

About Author

Maintain by Designwell Infotech